Máte zájem o snubní prsteny ? Zavolejte 775 512 012 a rádi vám poradíme. Máme prodejnu v BRNĚ - OC Omega, nám. Svobody 702, Brno-střed

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
pro internetový obchod společnosti Lakentol spol. s r.o.
Článek I.
Úvodní ustanovení
Tyto všeobecné obchodní podmínky pro internetový obchod společnosti Lakentol spol. s r.o. (dále jen „obchodní podmínky“) jsou platné pro internetový obchod prodávajícího, jenž je provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.klenoty-coralium.cz, (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
Provozovatelem a majitelem webových stránek www.klenoty-coralium.cz  je společnost LAKENTOL, s.r.o., IČO: 041 447 67, se sídlem Brno, Příkop 838/6, PSČ 602 00. Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 88442 (dále jen „společnost Lakentol“ nebo také „prodávající“). Veškerá majetková práva ve vztahu k těmto webovým stránkám je oprávněna vykonávat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském pouze společnost Lakentol. Jakékoliv uchovávání, upravování a šíření těchto stránek je možné pouze se souhlasem společnosti Lakentol.
Přístup a používání webových stránek www.klenoty-coralium.cz je bezplatné, návštěvník užívá webové stránky na vlastní riziko. Společnost Lakentol nenese žádnou odpovědnost za bezpečné užití a nepřerušený přístup na tyto stránky.
Obchodní podmínky upravují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, kterým buď spotřebitel, nebo podnikatel (spotřebitel nebo podnikatel dále jen „kupující“). Spotřebitelem je fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání vstupuje do smluvního vztahu s prodávajícím. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo jiným způsobem za účelem dosažení zisku. Obchodní podmínky jsou v rámci webové stránky každému přístupné.
Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění (dále jen „NOZ“).
Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředku na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy si hradí kupující sám (internetové připojení, telefonní hovory). Prodávající neuzavírá prostřednictvím prostředků komunikace na dálku smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění.

Článek II.
Kupní smlouva
Je-li kupující spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky www.klenoty-coralium.cz, s tím, že kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím. Přijetí objednávky prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na e-mailovou adresu označenou kupujícím. Potvrzující e-mail nemá vliv na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena v českém jazyce.
Není-li kupující spotřebitel, je návrhem na uzavření kupní smlouvy odeslaná objednávka kupujícím s tím, že k uzavření kupní smlouvy dojde doručením potvrzující e-mailové zprávy na e-mailovou adresu označenou kupujícím. Součástí e-mailové zprávy, prostřednictvím které dochází k potvrzení objednávky kupujícího je vždy aktuální platné znění těchto obchodních podmínek.
Objednávka zboží se provádí prostřednictvím webového rozhraní obchodu umístěného na webových stránkách www.klenoty-coralium.cz s vyplněním veškerých tam uvedených náležitostí. Před odesláním objednávky zboží prodávajícímu může kupující měnit údaje, které do objednávky vložil, jako je množství zboží, doprava, ale i způsob platby.
Uzavření kupní smlouvy bez sjednání všech jejich náležitostí stanovených NOZ je ve smyslu ustanovení § 1726 NOZ vyloučeno. Prodávající dále v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 NOZ vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.
Na objednávku, která neobsahuje všechny požadované náležitosti, nebo nesplňuje náležitosti uvedené v těchto obchodních podmínkách, nebo je s nimi v rozporu a nebyla ani po výzvě učiněné ze strany prodávajícího doplněna či opravena, se hledí jako na objednávku, která nebyla učiněna.
Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se před jejím odesláním seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

Článek III.
Ceny zboží a platební podmínky

Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Prodávající je oprávněn ceny zboží jednostranně měnit s tím, že na již uzavřenou kupní smlouvu nebude mít taková změna ceny vliv.
Za podmínek stanovených v těchto obchodních podmínkách bude prodávající účtovat kupujícímu nad rámec ceny zboží náklady na dodání zboží kupujícímu, kdy webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
Učiněním objednávky Kupující potvrzuje souhlas s Prodávajícím uvedenými cenami za objednané zboží.
Způsob úhrady kupní ceny bude sjednán v kupní smlouvě, a to v návaznosti na volbu kupujícího učiněnou v rámci jeho objednávky, kdy kupující má možnost volby z těchto variant:

 1. bezhotovostně bankovním převodem na účet prodávajícího. Jako variabilní symbol se uvádí číslo objednávky. Zboží bude Kupujícímu odesláno po připsání částky platby za objednávku na účet prodávajícího;
 2. v hotovosti (na dobírku), kdy zákazník zaplatí zboží v hotovosti při jeho převzetí od smluvního dopravce.

Prodávající požaduje úhradu kupní ceny před převzetím zboží kupujícím. Prodávající může po kupujícím požadovat zálohu či jinou obdobnou platbu, zejména v případech, kdy je u  zboží uvedeno, že je k dodání „pouze na objednávku“.

Článek IV.
Dodací podmínky

Zboží bude kupujícímu dodáno na adresu, kterou kupující uvede v objednávce, a to prostřednictvím přepravce, kterého kupující vybere v rámci své objednávky. Náklady na dodání zboží spolu s lhůtou pro jeho dodání jsou uvedeny ve webovém rozhraní obchodu.
Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
Kupující souhlasí s tím, aby prodávající poskytl vybranému přepravci údaje týkající se kupujícího, a to v rozsahu, který je nezbytný pro řádné dodání zboží.
V případě, kdy je zboží dopravováno prostřednictvím přepravce, je kupující povinen při převzetí zboží zkontrolovat neporušenost obalu a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci, se kterým sepíše škodní protokol. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno současně neprodleně oznámit prodávajícímu. V případě porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od dopravce převzít.
Kupující je povinen bezprostředně, nejpozději do 3 dnů po převzetí zásilky se zbožím zkontrolovat i obsah zásilky, zda zcela odpovídá objednávce, tj. objednanému zboží co do modelu, velikosti, barvy, i co do množství. Kupující i zkontroluje, zda zboží nevykazuje zjevné známky povrchového poškození, a zkontroluje i funkčnost ovládacích prvků výrobku. V případě, že obsah zásilky neodpovídá objednávce, nebo když kupující zjistí povrchové poškození zboží či nefunkčnost některých ovládacích prvků výrobku, oznámí tuto skutečnost neprodleně prodávajícímu, a dohodne s ním nápravu, tj. výměnu, popř. dodatečné zaslání chybějícího zboží. V případě prodlení této povinnosti kupujícího bude mít prodávající za to, že obsah zásilky zcela odpovídá objednávce, a že dodané zboží je bez jakéhokoliv povrchového poškození.
Je-li kupující spotřebitelem, vlastnické právo ke zboží, jakož i nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího převzetím zboží od vybraného přepravce.
Není-li kupující spotřebitelem, odevzdá prodávající zboží kupujícímu předáním vybranému přepravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči vybranému přepravci. Na kupujícího, který není spotřebitelem, přechází nebezpečí škody na zboží předáním věci vybranému přepravci pro přepravu do místa určení uvedeném v objednávce.

Článek V.
Nároky z vad zboží

Práva a povinnosti smluvních stran týkající se vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními NOZ.
Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Prodávající odpovídá kupujícímu zejména za to, že v době, kdy zboží převzal:

 1. má zboží takové vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
 2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;
 3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;
 4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Je-li kupujícímu dodáno vadné plnění, kterým došlo k podstatnému porušení smlouvy, má kupující právo:

 1. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
 2. na odstranění vady opravou věci;
 3. na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo;
 4. odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy.
Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od kupní smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.
Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou.
Neoznámí-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od kupní smlouvy.
Neoznámí-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjisti, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.
V případě, že se kupující rozhodne, při splnění shora uvedených podmínek, uplatnit svá práva z vadného plnění, tj. reklamovat vadné zboží u prodávajícího, pak vyplní formulář „Reklamace spotřebitelů“, zejména přesné kontaktní údaje kupujícího – jméno, adresu, telefon, e-mail, dále popis vytýkané závady a požadavek spotřebitele, a elektronicky jej odešle na e-mailovou adresu prodávajícího klenotycoralium@seznam.cz . Kupující také může vyplněný formulář vytisknout a přiložit jej k zásilce, obsahující vadné reklamované zboží, odesílané na poštovní adresu prodávajícího.  
Kupující odešle reklamované zboží bez zbytečného odkladu  poštou nebo jinou přepravní službou na níže uvedenou adresu sídla prodávajícího. Reklamované zboží by mělo být důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození,  zásilka  by měla být označena viditelně "REKLAMACE" a obsahovat:

 1. reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství),  
 2. kopii nákupního dokladu, příp. i vyplněný formulář „Reklamace spotřebitelů“, nebo alespoň odkaz na termín elektronického odeslání vyplněného formuláře.

Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží. Tento postup je doporučen i Kupujícímu-spotřebiteli, pokud neprokáže a nedoloží uvedené skutečnosti jinak.
Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží a/nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení, ledaže se jedná o znečistění obvyklé.
V případě koupi zboží spotřebitelem, projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
Kupující- spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Ustanovení tohoto článku se neužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady  upravuje reklamační řád prodávajícího.

Článek VI.
Zvláštní ustanovení při koupi zboží spotřebitelem

V případě, kdy je kupní smlouva uzavřena prostřednictvím prostředků komunikace na dálku má kupující, který je spotřebitelem v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1. NOZ právo bez udání důvodů odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, kdy je předmětem kupní smlouvy několik druhů zboží, nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být kupujícím odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě na adresu sídla prodávajícího, nebo na e-mailovou adresu prodávajícího, kterou mu prodávající sdělí. Pro odstoupení od kupní smlouvy musí Kupující využít vzorový formulář, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek. V případě, kdy spotřebitel využije pro odstoupení od kupní smlouvy vzorového formuláře, potvrdí prodávající bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.
V případě odstoupení od kupní smlouvy dle tohoto Článku se kupní smlouva od počátku ruší. Spotřebitel je povinen vrátit neporušené zboží v kompletním stavu prodávajícímu, s tím že nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
V případě, kdy kupující odstoupí dle předchozího odstavce od kupní smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím a to stejným způsobem, jakým je od kupujícího přijal, nedohodnou-li se jinak.  Prodávající je současně oprávněn vrátit plnění poskytnuté mu kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady.  Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí, nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
Pokud spotřebitel před vrácením výrobku ve smyslu výše uvedeném používáním či jinou manipulací sníží jeho hodnotu v důsledku nakládání s ním, než je nutné s ohledem na jeho povahu a vlastnosti, odpovídá dle § 1833 občanského zákoníku prodávajícímu za snížení hodnoty zboží.
Spotřebitel bere na vědomí, že nelze ve smyslu ustanovení § 1837 občanského zákoníku mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.
Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.

Článek VII.
Kontaktní údaje prodávajícího

LAKENTOL, spol. s r.o., IČ 041 477 67Brno, Příkop 838/6, 602 00
klenotycoralium@seznam.cz
Kontaktní osobou pro vyřizování objednávek, reklamací a odstoupení od smlouvy je Martina Staňková

Článek VIII.
Ochrana osobních údajů

Podrobné informace ve věci ochrany osobních údajů jsou uvedeny na hlavní webové stránce prodávajícího.

Článek IX.
Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky prodávajícího platí ve znění uvedeném na webové stránce prodávajícího www.klenoty-coralium.cz v den uzavření kupní smlouvy. Kupující si vyhrazuje právo měnit znění obchodních podmínek.
V případě, kdy bude smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami NOZ a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami NOZ.
Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Případné spory mezi společností Lakentol a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete na hlavní webové stránce prodávajícího. Nežli bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak společnost Lakentol doporučuje Kupujícímu nejdříve využít kontakt na společnost Lakentol pro vyřešení nastalé situace.
Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření.
Kupní smlouvy jsou počínaje jejich uzavřením archivovány prodávajícím, a to i po jejich naplnění. Kupní smlouvy jsou archivovány ve formě, ve které byly uzavřeny. Přístup k archivovaným kupním smlouvám má výlučně prodávající, případně subjekt prodávajícím pověřený archivací. Tito nejsou oprávněni zpřístupnit smlouvy třetím osobám, s výjimkou případné zákonné povinnosti takového zpřístupnění.
Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 01.02.2019

 

Reklamační řád
pro internetový obchod společnosti Lakentol spol. s r.o.

 1. Záruční doba

Uplatní-li kupující vůči prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění po dobu, po kterou je zboží v opravě a kupující je nemůže užívat, tj. ode dne uplatnění reklamace do dne, kdy kupující byl povinen výrobek po opravě převzít.
Kupující bere na vědomí, že v případě výměny zboží nebo jeho části v rámci vyřízení reklamace neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění.
Lhůtu k uplatnění práv z vad nelze považovat za stanovení živostnosti zboží, ta se liší s ohledem na vlastnosti výrobku, jeho údržbu a správnost a intenzitu užívání nebo dohodu mezi kupujícím a prodávajícím.

 1. Záruční list

Není-li součástí zboží originální záruční list od výrobce, nahrazuje jej doklad o prodeji, který je vždy součástí dodávky zboží.

 1. Uplatnění reklamace

V případě, že spotřebitel zjistí na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, má právo uplatnit reklamaci.
Pokud není možné uplatnit reklamaci osobně, zašle reklamované zboží (pokud možno včetně kopie dokladu o prodeji, záručního listu, případně i průvodního dopisu se stručným popisem vady) na adresu Klenoty Coralium, OC Omega, Náměstí Svobody 9, 602 00 Brno. Prodávající zašle písemné potvrzení o přijetí reklamace na kontaktní e-mailovou adresu uvedenou spotřebitelem nebo předá spotřebiteli v místě prodeje.

 1. Vyřízení reklamace

Prodávající vyřídí reklamaci nejdéle do 30 dnů, nedohodne-li si s kupujícím lhůtu delší, od jejího řádného uplatnění ve smyslu platné legislativy, všeobecných obchodních podmínek a tohoto reklamačního řádu. 
O způsobu vyřízení reklamace je zákazník informován dle jeho volby telefonicky, e-mailem nebo  SMS zprávou. Nezvolí-li spotřebitel žádnou z těchto uvedených forem, bude výsledek reklamace včetně písemného potvrzení sdělen a předán v místě prodeje.

Zpět do obchodu